4. Yargı Paketi - Denetimli Serbestlik - Avukat Rüya Beril

Bana Ulaşın

4. Yargı Paketi Denetimli Serbestlik Konusu İncelemesi

 

Bir süredir sürekli müvekkillerden en çok soru aldığım konu 4. yargı paketi ve denetimli serbestlik hakkında olduğu için soruların cevabı niteliğinde, tasarının merak konusu maddelerini yayınlayarak yorumlamayı uygun buldum.

Bu yasa 5 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, terimsel manada bir ”af yasası” değildir. Cezaevlerinin yoğunluğu ve ceza hukukunun uygulanmasında insan hakları ihlallerinde Türkiye’nin sicilinin düzeltilmesi sorunlarına cevaz verme çabası içindedir.

Uzun vadede sonuçlarını ise yaşayarak göreceğiz…

denetimliserbestlik 4. Yargı Paketi  Denetimli Serbestlik

Yasa; tutuklanması mümkün görülenler, tutuklular ve hükümlüler açısından bir ”umut ışığı” ifadesi de taşıyor. Dosyalar yeniden değerlendirilerek yeni bir mahkeme sürecine girilmesini değil, kişilerin talepte bulunarak cezalarının, hürriyeti daha az süreyle kısıtlanmasını sağlayan şekilde  infazını sağlıyor. Aftan tek farkı kanunun belirli bir suç tipine yönelik bir düzenleme içermeyip, ihlal durumunda yeniden cezanın aynı şekilde infazının sağlanmasıdır.

Önemli ve bilinmesi gereken maddeler şöyle:

 Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı

MADDE 105/A- (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

 • a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
 • b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

(3) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

→ a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

→ b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

→ c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

→ d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.

 

(4) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne 3 (ÜÇ) GÜN içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.

 

(5) Hükümlü hakkında;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,

b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi,

c) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir. Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

 

(6) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.

(7) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(8) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

 

5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan;

 • a) Açık ceza infaz kurumunda bulunan,
 • b) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan,

iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.

 • (2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar.
 • (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 105 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısı kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle infaz edilmekte olan hükümlüler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

a) Koşullu salıverilme süresini tamamlamayanların cezalarının infazına 105/A maddesi hükümleri uyarınca devam olunur.

b) Koşullu salıverilme süresini tamamlayanların infaz dosyası 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.”

 

MADDE 4- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Elektronik cihazların kullanılması suretiyle takip

MADDE 15/A- (1) Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

(2) İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

 

Yakınınız açık ceza infaz kurumunda 6 ayını kesintisiz olarak iyi halli olarak geçirmiş ve koşullu salıverilme tarihine 1 yıl ve daha az süre kalmışsa talep ederek bu kanundan yararlanma imkanına sahip olabilmektedir.

Tam metin buradan okunabilir.

 

Diğer konulara ilişkin değişiklikler:

- Artık İşkence suçunda ceza zamanaşımı olmayacak.

- İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, artık sadece ‘bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde ‘ cezalandırılacaktır.

- Artık tutukluluk halinin devamı için sadece C.Savcısı ve Sulh Ceza Hakimi değil, şüpheli veya müdafii de dinlenecektir.

- Suç soruşturması/kovuşturması sırasında, yakalama veya tutuklama işlemine karşı başvuru imkanlarından yararlandırılmayanlar da artık tazminat isteminde bulunabilecekler.

- Adli yardım talepleri artık talep halinde duruşmalı olarak da görüşülebilir. Talebin reddi durumunda gerekçe açıkça belirtilecektir. Talebin reddine ilişkin karara bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe ile itiraz edilebilinir.

 

UYARI: Yorum bölümü hukuki sorularınızın cevaplanması için değil yorum yapabilmeniz için vardır. Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır.

4. Yargı Paketi – Denetimli Serbestlik” bölümünde evap

 1. Mehmet diyor ki:

  elinize sağlık

 2. cemal özüçelik diyor ki:

  sn.av.rüya beril 2008 yılında 3 yıl ceza aldım bunu temyiz ettim yargıtay cezayı onadı budavadan 6 ay yatmışlığım var bunu mahsub etdiğimizde 18 ay yatar cezam kalıyor 3.ve 4.yargı paketi kapsamın da bucezamı ceza evine girmeden dışarıdan denetimli serbestlik yasasından faydalana biliyormuyum bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür

 3. yilmaz diyor ki:

  5 ay hapis cecasi yargitay onadi.acik ceza evine gonderiyor.denetimli serbestlik verirlermi.komsumla kavga ettim.soylermisiniz

 4. selma diyor ki:

  Sayın Beril,
  Demokratikleşme paketinin açıklanmasıyla,genel af olmasa dahi(denetimli serbestlik süresinin uzatılması ümidi)biz ve bizim gibi birçok ailenin hayallerini dipsiz karanlık bir kuyunun içine aldı.D.serbestlik konusundaki yazınızı okudum bu konuyu mesleğiniz gereği yakından takip ediyorsunuz,sizden ricam 5.yargı paketi içinde ya da yargı ile ilgili yapılacak değişikliklerde,d.serbestlik süresinin uzatılması ile ilgili görüşleriniz nelerdir?Eğer sadece KCK için yargıda değişiklik yapılacaksa,halk olarak sadece bir koyun sürüsünden ibaret olduğumuz tekrar yüzümüze bir tokat gibi vurulacak.. Saygılar

 5. kader diyor ki:

  evet arkadaşlar daha öncede yazmıştım ama cevap veren olmadı neyse ben gidip ceza evine bire bir tecrübe ettim. süreci kısaca anlatacağım. infaz savcılığına cağrı kağıdımla gittim oradan işlemlerime başlandı yarım saat kadar sürdü polis gelip ceza evine götürdü yarın saat kadar da orada işlemler devam etti içeri girdim artık. öyle denetimiliden faydalanacağım die dilekçeyi hemen yazdırmadılar. bir hafta kadar içerde tutacağız sonra dilekçe yazdıracağız dediler aynen öyle oldu. 1 hafta yattıktan sonra dillekçe verdim psikolga çıktım aynı gün akşam mesai bitimi gibi de tahliye oldum. tavsiyem gitmeden ceza evi ile görüşülüp gidilmesi yönünde.

 6. Fırat diyor ki:

  Merhabalar rüya hanım . ben bir oyuna gelerek poşetimden uyuşturucu madde çıktı üzerimde para ve sabıka temiz diye serbest bıraktılar şimdi mahkemede birşey olurmu acaba ?

  • Avukat Rüya Beril diyor ki:

   Herhangi bir soruşturma olursa polis ifade için arayabilir veya savcı evinize kağıt gönderir, e-devletten de arada bir kontrol etmenizi tavsiye ederim.

 7. yalçın diyor ki:

  merhaba rüya hanım
  benim yargıtaydan onanmış 30 ay cezam var 2,5 ay kapalı ceza evinde yattım. avukatımın bana söylediği 30 ay cezanın 3/2 sini yatarsın 20 ay kalır 2,5 ayda yattığın gün düşer 17,5 ay cezan kalır ve 3.yargı paketinden de 1 sene yararlanıyorsun dedi ve 5,5 ay yatarın kalıyor diye bilgi verdi fakat bende yeni öğrendim denetimli serbestlik diye birşey varmış. sorum şu : 3. yargı paketinden ayrı denetimli serbestlikten ayrı olarak mı yararlanıyorum eğer öyleyse ceza evine girmeden kurtulabiliyor muyum?

  • Avukat Rüya Beril diyor ki:

   Merhaba, avukatınız yatarınızı doğru hesaplanmış, 3.yargı paketi dediği şey de zaten denetimli serbestlikten kazanılan 1 yıl, o nedenle 5.5 ay yatarınız kalır.

 8. Bülent diyor ki:

  Rüya Hanım
  Kardeşim yaklaşık 6 ay önce girdiği bir kavgada kendisini korumak amaçlı karşı taraftakilere basit yaralama suçu işlemiş.İki tarafta şikayetçi olmuş.İlk mahkemede kardeşim bulunamadı ancak savcılığa mazeret dilekçesi sundu.Şimdi yeni bir duruşması var kendini müdafa ederken olan bu yaralamadan dolayı hapis cezası çıkabilir mi?Önceden böyle bir suç işlemiş değil.

  • Avukat Rüya Beril diyor ki:

   Merhaba Bülent bey, olayın özelliğine göre kardeşiniz meşru müdafaa nedeniyle ceza almayabilir veya haksız tahrik hükümlerine göre cezasında indirim yapılabilir. Sabıkası olmadığından ceza ertelemesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması verebilirler, böyle olursa yatmaz ancak ceza verirlerse denetimli serbestlikten başvuru yaparak yararlanabilir.

 9. arslanapo diyor ki:

  BÖYLE İNSANLARA YARDIMCI OLDUĞUNUZDAN DOLAYI SAYGILARIMI SUNARIM

 10. embiya biçen diyor ki:

  arkadaşlar ben 6 ay hapsin karşılığı 1 gün açık ceza evinde yatıtıp bugün çıktım bilgi almak isteyenler 05442465652 arasın bu kanunu çıkaranlardan allah razı olsun

 11. Muammer diyor ki:

  Bu hükümetten af beklemeyin bunların yaptığı günü kurtarmaktır…

 12. REYHAN diyor ki:

  rüya hanım birde denetimli serbestlik 2 yıla mı çıkıyor? yada çıktımı? bununla ilgili bir bilginiz varmı?

 13. necdet diyor ki:

  arkadaşlar öncelikle bu işe gönül vermiş rüya hanıma tşk ü bir borç biliyorum..tüm toplum adına..bi hukukcu olarak ..yeni yaşadıgım bi olayı yazayım..sizlerinde kafanızdaki soru işaraetleri bi nebze gitsin..DENETİMLİ SERBESTLİK TENfaydalanıyorsanız olacaklar şunlar.. [önce kesin olarak faydalandıgınız bilin]cumhuriye savcılıgına gidin..bu haktan faydalanmak istediginizi söyleyin…size 10 gün süre verilecektir..bu sürec icinde YARI ACIKceza evinde 3..yada 4 gün kalıyorsunuz..cıktıktan sonra 3 gün icinde de denetimli s.bür gidiyorsunuz..size oradan bazı yapmanız greken şeyler bildiliyor bunlar şöyle……. haftanın belli günleri karakola imza atmaya gidiyorsunuz…sonra sigortalı bişte veya bagkurlu degilseniz..bi devlet dairesinde her gün 4 saat calışma veriliyor olay tamamen bundan ibaret..sorusu olan olursa..elimden geldigince cvp verebilirim

 14. hasan yiğito9ğlu diyor ki:

  kölelik yasası
  arkadas bırınızde dogru söylesin ya
  devlet bedava calıstırmaya adam arıyor işte
  bır sorun kendınıze en son af ne zaman cıktı diye ?
  zaten af isteyende yok,böyle yasa cıkartacagına kısmi af cıkartsanız daha ıyı olmazmı
  cezaevleri doldu,bir düşünün Türkiyenım %60 ı sabıkalı
  meclisten sokaga kadar,insan sicil affı getırır hıc degılse
  böyle denetimli köle yasalarıyla olmaz bu iş arkadas.

 15. Avukat Rüya Beril diyor ki:

  Merhaba dediğiniz doğru, diğer arkadaşların da aydınlanması için basit hesabı açıklayayım:

  Alınan cezanın 2/3′ünü şartlı tahliye edilene kadar yatacağınızı göz önünde bulunudurun.

  25 ay ceza aldıysanız şartlı tahliye edileceğiniz süre 16 buçuk ay sonradır.

  Deenetimli serbestlikten de normal şartlarda 12 ay yararlanıyorsunuz.

  16.6 – 12 = 4.6 ay yatarınız olur.

  4.6 ayın sonunda açıkcezaevinden dilekçe verir, denetime geçersiniz.

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.