4. Yargı Paketi - Denetimli Serbestlik - Avukat Rüya Beril Çetintaş

Bana Ulaşın

4. Yargı Paketi Denetimli Serbestlik Konusu İncelemesi

 

Bir süredir sürekli müvekkillerden en çok soru aldığım konu 4. yargı paketi ve denetimli serbestlik hakkında olduğu için soruların cevabı niteliğinde, tasarının merak konusu maddelerini yayınlayarak yorumlamayı uygun buldum.

Bu yasa 5 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, terimsel manada bir ”af yasası” değildir. Cezaevlerinin yoğunluğu ve ceza hukukunun uygulanmasında insan hakları ihlallerinde Türkiye’nin sicilinin düzeltilmesi sorunlarına cevaz verme çabası içindedir.

Uzun vadede sonuçlarını ise yaşayarak göreceğiz…

denetimliserbestlik 4. Yargı Paketi   Denetimli Serbestlik

Yasa; tutuklanması mümkün görülenler, tutuklular ve hükümlüler açısından bir ”umut ışığı” ifadesi de taşıyor. Dosyalar yeniden değerlendirilerek yeni bir mahkeme sürecine girilmesini değil, kişilerin talepte bulunarak cezalarının, hürriyeti daha az süreyle kısıtlanmasını sağlayan şekilde  infazını sağlıyor. Aftan tek farkı kanunun belirli bir suç tipine yönelik bir düzenleme içermeyip, ihlal durumunda yeniden cezanın aynı şekilde infazının sağlanmasıdır.

Önemli ve bilinmesi gereken maddeler şöyle:

 Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı

MADDE 105/A- (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

  • a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
  • b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

(3) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

→ a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

→ b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

→ c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

→ d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.

 

(4) Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne 3 (ÜÇ) GÜN içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.

 

(5) Hükümlü hakkında;

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle tutuklama kararı verilmesi,

b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi,

c) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir. Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

 

(6) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.

(7) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(8) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

 

5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan;

  • a) Açık ceza infaz kurumunda bulunan,
  • b) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan,

iyi hâlli hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.

  • (2) Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkını kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar.
  • (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 105 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısı kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle infaz edilmekte olan hükümlüler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

a) Koşullu salıverilme süresini tamamlamayanların cezalarının infazına 105/A maddesi hükümleri uyarınca devam olunur.

b) Koşullu salıverilme süresini tamamlayanların infaz dosyası 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.”

 

MADDE 4- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Elektronik cihazların kullanılması suretiyle takip

MADDE 15/A- (1) Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

(2) İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

 

Yakınınız açık ceza infaz kurumunda 6 ayını kesintisiz olarak iyi halli olarak geçirmiş ve koşullu salıverilme tarihine 1 yıl ve daha az süre kalmışsa talep ederek bu kanundan yararlanma imkanına sahip olabilmektedir.

Tam metin buradan okunabilir.

 

Diğer konulara ilişkin değişiklikler:

- Artık İşkence suçunda ceza zamanaşımı olmayacak.

- İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, artık sadece ‘bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde ‘ cezalandırılacaktır.

- Artık tutukluluk halinin devamı için sadece C.Savcısı ve Sulh Ceza Hakimi değil, şüpheli veya müdafii de dinlenecektir.

- Suç soruşturması/kovuşturması sırasında, yakalama veya tutuklama işlemine karşı başvuru imkanlarından yararlandırılmayanlar da artık tazminat isteminde bulunabilecekler.

- Adli yardım talepleri artık talep halinde duruşmalı olarak da görüşülebilir. Talebin reddi durumunda gerekçe açıkça belirtilecektir. Talebin reddine ilişkin karara bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe ile itiraz edilebilinir.

 

UYARI: Yorum bölümü hukuki sorularınızın cevaplanması için değil yorum yapabilmeniz için vardır. Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır.

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.