Boşanma Avukatı - Nafaka - Velayet - Avukat Rüya Beril

Bana Ulaşın

Boşanma Avukatı

Boşanma konusunda karar kıldıysanız (ve eminseniz) ilk yapmanız gereken işlem fotoğrafınızın bulunduğu bir (boşanmaya) özel vekaletname ile noterden bir boşanma avukatına vekalet vermek olmalıdır. Avukat olmadan boşanma işlemleri gerçekleştirenlerin daha dilekçenin yazılıp harcın ödenmesi sırasında bu ihtiyacı su yüzüne çıkacaktır, bu nedenle işin başında bir avukata mutlaka danışın ve önemli görmedikleriniz dahil tüm detayları avukatınızla açıkça görüşün. Böylece özellikle velayet, nafaka ve tazminat konularında karşı tarafın sizi kandırmasının veya hakkınızı alamamanın da önüne geçmiş olursunuz. Avukatın özellikle boşanma alanında çalışıp çalışmadığını (halk diliyle ‘boşanma avukatı‘ olup olmadığını) öğrenin.

Davayı açmadan önce eşiniz sizi terk ettiyse noterden çekilecek ihtarname ile eşinizi ihtar etmeniz gerekebilir, terk dört ay gibi uzun bir sürelik ise mahkeme aracılığıyla ihtar çekilecek ve karşı tarafa geri dönmek için iki aylık süre tanınacaktır. Eş dönmemekte ısrarcıysa mahkeme terk sebebiyle boşanma kararı verebilir.

Aile Mahkeme’sinde dava açmak için öncelikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na uygun düzenlenmiş bir dilekçeniz bulunması gerekir. Bu ilk dilekçede boşanma nedeni olarak kanunda belirtilmiş sınıflandırmaya uygun bir boşanma sebebi gösterilmelidir. Bu sebepler Türk hukukunda nisbi ve mutlak boşanma sebepleri olarak iki kısımda sınıflandırılmıştır (terk, zina, dayak, hakaret, içki, kıskançlık, cinsel sorunlar ve borçlanmalar sebeplere örnek gösterilebilir.)

Ayrıca tazminat ve nafaka istemleriniz varsa bunların da ilk etapta belirtilmesi gerekmektedir, aksi halde hakim bu konuda talep olmaksızın kendiliğinden (re’sen) hüküm kurmaz. Tazminat isteminde bulunurken bunun türü ve miktarı da açıkça belirtilmelidir. Ancak tazminat isteyebilmek için ortada bir zarar ve buna neden olan kusurlu davranışın bulunması gerektiği de unutulmamalıdır.

Dilekçeyle birlikte davanın açılması için gerekli maktu gider avansı taraflardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu mahkeme veznesine yatırılınca dilekçeniz ve mahkemenin gerekli gördüğü incelemeyi içeren ön inceleme tutanağı karşı tarafa iletilecek ve eşiniz de duruşmaya çağrılacaktır.  ( Anlaşmalı boşanmadan farklı olarak çekişmeli boşanma davasında tarafların bizzat bulunması gerekmez, avukatlar tarafından duruşmalara girilmesi yeterlidir. )

Gerektiğinde tanıklar dinlenecek, cep telefonu veya internet üzerinden yapılmış yazışmalar ortaya dökülecek, sosyal hizmet uzmanı/danışman, psikolog veya gerektiğinde çocuk için pedagog görevlendirilecektir. Boşanmanın evlenmekten çok daha meşakatli bir iş olduğunu ve bu konuda boşanma avukatı dışında kimseden pek destek göremeyeceğinizi yeniden fark edeceksiniz. Çocuğunuz bulunması durumunda çocuğun velayetinin kimde kalacağı detaylı araştırma sonucunda çocuğun menfaatini gözeterek verilecek kararla belirlenecektir. Bu konuda çocuğu yaşı, cinsiyeti, tarafların ekonomik ve sosyo-kültürel ve ahlaki durumları ve pedagog görüşü etkin rol oynar.

Mahkemece yapılan araştırmalar sonunda evliliğin sona ermesinde kusurlu tarafın kim olduğu tespit edilecek ve buna göre yargılama giderleri (talep halinde) kendisine yükletilecektir.

Anlaşmalı Boşanma (Boşanma avukatının protokol kısmındaki rolü)HiRes 300x212 Boşanma Avukatı

Anlaşarak boşanmaya karar verdi iseniz öncelikle en az bir yıldır evli bulunmuş olmanızın ön koşul olduğunu hatırlatmam gerekir. Bu ön şartı sağlıyorsanız boşanma avukatı ile birlikte durumunuza ilişkin tüm sonuçları kapsayan bir protokol düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Bu protokolde çocuğunuz varsa onun velayetinin kimde kalacağı, görüşme günleri ve saatleri ,velayeti elinde bulundurmayan tarafın aylık olarak çocuk için ne kadar iştirak nafakası ödeyeceği, kendi geçiminiz için talep ettiğiniz aylık nafaka, tazminat isteminiz varsa miktarı, evlilik süresince edinmiş olduğunuz ev, araba gibi mal varlıklarının kimde kalacağı, karşılıklı borç ve alacak ilişkisi varsa bunlar ve kanunlara aykırı olmaksızın öngörülerek eklenebilecek diğer gerekli detaylar belirtilecek ve her iki tarafın (ve avukatların) imzaları da protokol altında yer alacaktır.

Bu protokol de anlaşmalı boşanma davasının açılması sırasında dilekçe gibi işlem görecek ve dava açıldığında iki eş de boşanma avukatı bulunsa dahi bizzat duruşmalara katılacaktır, bu davada kusur aranmayacağı gibi eşlerin sebep göstermelerine de gerek yoktur. Protokol şartlarının mahkemece uygun görülmesi ve eşlerin herhangi bir itirazı bulunmaması durumunda dava tek celsede dahi çözümlenebilecektir. Anlaşmalı boşanma çekişmesiz yargı türünde olduğu için boşanma daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle sonuç bulacaktır.

Boşanma avukatı protokol hazırlanmadan önce kişilerin menfaatlerinin korunması için müvekkilini aydınlatır, pazarlık sürecini yürütür, sözleşmeyi yazar ve taraflara imzalatır. Devamında da davanın açılmasını ve sağlıklı yürütülmesini sağlar. Taraflara yalnızca belirlenen gün ve saatte 5 dakikalığına duruşmaya girmek kalır. Karşı taraftan tahsil edilecek maddi alacaklar da istem halinde boşanma avukatı tarafından yürütülür.

Boşanmanın Sonuçları

Dava sonucunda evlilik birliği ile birlikte birliğe bağlı sorumluluklar ve haklar ortadan kalkar. Yeni bir evlenme için ise erkek için hemen, kadın için ise 300 günlük bir süre (iddet dönemi) geçtikten sonra herhangi bir engel kalmayacaktır. Kadın bu süreyi beklemeksizin evlenmek isterse ya son eşiyle evlenmeli ya da başka bir kişiyle evlenmek istiyorsa hamile olmadığını ispatlayarak mahkemeden izin almalıdır.

Boşanmayla birlikte kadın evlenmeden önceki soyadına geri döner ve bu işlem mahkemeler tarafından ilgili nüfus idaresine yazı yazılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Ancak kadının menfaati varsa ve eşin zarara uğramayacağını ispatlarsa evlilik soyadını kullanmaya devam edebilecektir.

Evlenme ile kazanılmış erginlik, vatandaşlık gibi statüler boşanma sonucunda değişmez. Ancak yasal mirasçılık hakları tümüyle ortadan kalkar ve ölüme bağlı tasarruflar varsa bunlar da aksi sözleşmeden anlaşılmıyorsa kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

Dava süresince nafaka tazminat vb. istemde bulunmadıysanız, yeni Medeni Kanun ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararları gereğince boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde bu nevi istemlerinizi içerir dilekçe ile karşı tarafın yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilirsiniz. Ancak bu istemlerde bulunmuşsanız ve arttırılmasını talep edecek iseniz bu süre ile bağlı değilsiniz.

Belirtmek gerekir ki çocuğunuz veya sizin için öngörülmüş olan nafaka miktarını karşı taraf  mahkeme kararına rağmen yatırmıyorsa mahkeme kararını (ilamı) icraya (hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek olmadan) koyabilir, ödemenin halen yapılmaması durumunda karşı tarafı hapis tehdidi altına sokabilirsiniz. Yalnız boşanmanın kişiyi psikolojik açıdan ne denli zorladığı unutulmamalı ve eski de olsa eşlerin intikam duygusu yerine saygılı tutumlarından vazgeçmemeleri gerekir.turtle divorce1 Boşanma Avukatı

Boşanma kararı sizin kusurlu olduğunuz kanaatini dahi içerse kusur şartı yoksulluk nafakası konusunda aranmadığından ötürü, evlilik sonunda mali yönden sıkıntıya düştüğünü ispatlayan taraf eski eş tarafından kendisine nafaka ödenmesine karar verilmesini isteyebilir. Yoksulluk nafakasının takdirinde ödeyecek kişinin mali gücü ile nafaka isteminde bulunan kişinin ihtiyaçları arasında dengeli bir orantı kurulacaktır.

Boşanma kararı yanı sıra mal rejimi tasfiyesi öngörülmüşse de karar kesinleştikten sonra çiftler her türlü ekonomik sözleşmeyi serbestçe düzenleyebilirler.

Maddi tazminat ödemeleri alacaklının ölümü halinde mirasçıları açısından devam edecektir.

 

Boşanma davaları hakkında sık sorulan sorular hakkındaki röportajlarımızı izlemek için tıklayınız.

/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */

Şimdi hukuk mücadelemize birlikte atılmak için...

Bana ulaşın
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.